ബൈബിള്‍ ടൈം

സൗജന്യമായി ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്ന കുട്ടികൾക്കുള്ള പാടങ്ങൾ

കുറിച്ച് ബൈബിള്‍ ടൈം

അച്ചടിച്ച കോപ്പികൾ ദയവായി ബന്ധപ്പെടുക:

അനുബന്ധ സഹായികൾ

പാഠങ്ങൾ ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യുവാൻ

പാഠവും അനുബന്ധ പഠന സാമഗ്രികളും ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ചുവടെയുള്ള ലെവൽ തിരഞ്ഞെടുത്തു ബട്ടണുകളിൽ അമർത്തുക .
നിർദിഷ്ട പ്രായസൂചികകൾ ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു .

ലെവല്‍ 4 (വയസ്സ്‌ 14-16)